Καθὼς ἐπικρατεῖ σύγχυση σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων στὴν Ἑλλάδα, ἀναζήτησα στοιχεῖα παρεχόμενα ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ συνδικᾶτα.

Τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ) ἐκδίδει κάθε χρόνο ἀπὸ τὸ 1999 μιὰ ἔκθεση μὲ τίτλο «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση». Στὴν παρακάτω ἱστοσελίδα ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἐκθέσεις ἀπ’ τὸ 2002 μέχρι τὸ 2011: http://www.inegsee.gr/ereynes-meletes/ekthesh.html. Τὶς ἐκθέσεις ὅλων τῶν ἐτῶν ὑποτίθεται ὅτι μπορεῖ νὰ τὶς βρεῖ κανεὶς καὶ στὴν παρακάτω διεύθυνση: http://www.gsee.gr/left_menu_files/left_m_p.php?p_id=25&men_pos=3, ἀλλὰ ἂν πᾶτε ἐκεῖ θὰ δεῖτε ὅτι οἱ ἐκθέσεις πρὶν τὸ 2009 λείπουν ἀπ’ τὸ ράφι.

Ἡ Ἀνώτατη Διοίκηση Ἑνώσεων Δημοσίων Ὑπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) εἶναι τὸ τριτοβάθμιο συνδικαλιστικὸ ὄργανο τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων.

Παραθέτω ὅ,τι σχετικὰ στοιχεῖα βρῆκα. Τὸ ἔτος μ’ ἔντονα τυπογραφικὰ στοιχεῖα εἶναι τὸ ἔτος δημοσίευσης τῆς ἔκθεσης, τὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας ἀναφέρονται κατὰ κανόνα στὸ προηγούμενο ἔτος. Ἔτσι ἂν ἡ ἔκθεση τοῦ 2007 ἀναφέρει 1.004.873 μισθωτοὺς στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα, τότε τόσοι ἦταν τὸ 2006.

Τὰ στοιχεῖα τὰ συγκέντρωσα ψάχνοντας στ’ ἀρχεῖα τὴν ἔκφραση «εὐρύτερος δημόσιος τομέας», χρησιμοποιώντας ὡς κλειδὶ τὴ συμβολοσειρὰ «ΕΥΡΥΤΕΡΟ», ἡ ὁποῖα ταιριάζει καὶ μὲ τὶς τρεῖς πτώσεις εὐρύτερος, εὐρύτερου καί εὐρύτερο. Σὲ δύο περιπτώσεις ἔχω ἀθροίσει ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἢ παλιοὺς ὑπαλλήλους καὶ νεοπροσληφθέντες. Οἱ παραπομπὲς ἀνοίγουν τὸ ἀντίστοιχο ἀρχεῖο PDF κατευθείαν στὴ συγκεκριμένη σελίδα στὴν ὁποῖα παραπέμπουν.

2002: τίποτα.

2003: τίποτα.

2004: τίποτα.

2005: τίποτα.

2006: τίποτα.

2007, σ. 109:
Μισθωτοὶ στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα: 1.004.873.

2007, σ. 144:
Ως απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζουμε την απασχόληση σε: Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Δημόσιο Οργανισμό, Δήμο ή Κοινότητα ή Δημοτική Επιχείρηση, Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Κρατική Τράπεζα και τέλος Επιχειρήσεις ελεγχόμενες από το Δημόσιο.

2007, σ. 147:
Συμμετοχὴ δημόσιου τομέα στὴ διαμόρφωση τῆς προσωρινῆς ἀπασχόλησης:

2001 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% 18,0 21,2 20,5 23,4 22,8 25,8 24,2 29,0

Όσον αφορά την συμμετοχή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους προσωρινά απασχολούμενους μισθωτούς κατά την εν λόγω περίοδο, η αύξηση της συμμετοχής αυτών κατά 11 ποσοστιαίες έναντι του 1999, χαρακτηρίζει τις εξελίξεις της μισθωτής απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τα τελευταία έτη, ένας στους τέσσερις προσωρινά απασχολούμενους εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2007, σ. 150:
Ἡ διαμόρφωση τῆς μισθωτῆς ἀπασχόλησης στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Σ 851637 854292 850852 878110 904878 987326 957583 1004872

(Ἄθροισμα παλιῶν καί νεοπροσληφθέντων ἐργαζομένων).

2008, σ. 28-29: «Στην Ελλάδα η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (2007) ανέρχεται σε 1.018.00 άτομα και αντιστοιχεί στο 36,2% της συνολικής απασχόλησης, έναντι ποσοστού 63,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους εργαζόμενους που εισήλθαν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το 2007 ο ένας στους τρεις απασχολείται με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ οι υπόλοιποι δύο (2/3) απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ιδιαίτερα διάρκειας από 7 έως 12 μήνες (53%).».

2008, σ. 282:

Χρόνος Κεντρικὴ Διοίκηση Δημόσιος Τομέας Συνολική Απασχόληση Συνολικός Πληθυσμός
2003 481173 919928 4274000 10578000
2004 502396 996758 4313000 10616000
2005 483595 965476 4369000 10658000

(Ἄθροισμα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν).

2008, σ. 285:
Τάσεις απασχόλησης στην κεντρική διοίκηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 2003-2006 (% αλλαγή).

Κεντρικὴ Διοίκηση Δημόσιος Τομέας
0,50% 4,90%

2008, σ. 309:
Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα περιλαμβάνει την κεντρική και περιφερειακή δημόσια διοίκηση, την νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, τους κλάδους της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κά. Ιδιαίτερο μπορεί να χαρακτηρισθεί το καθεστώς των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ), υπό την έννοια ότι αυτές νοούνται ως επιχειρήσεις του «ευρύτερου δημοσίου τομέα».

Πιο συγκεκριμένα, ως κεντρική δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα νοούνται οι δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Δικαστήρια, Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Δημόσια Εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία κά). Η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως σύνολο, για το 2007, ανέρχεται σε 1.018.000 άτομα –εκ των οποίων 527.967 (ποσοστό περίπου 52 %) απασχολούνται στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 36,2% της συνολικής απασχόλησης έναντι ποσοστού 63,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

2008, σ. 310:

Σύνθεση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ευρύτερος δημόσιος τομεας: περιλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιους οργανισμούς. Δήμους, κοινότητες, δημοτικές επιχειρήσεις, κρατικές τράπεζες, επιχειρήσεις ελεγχόμενες από το δημόσιο και αφορά όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος/ Επεξεργασία: (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ).

Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση
987392 30608
Μόνιμη εργασία Προσωρινή εργασία
928324 89676

2008, σ. 312:

Δημόσια Υπηρεσία 527.967 52,0%
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Δημ. Οργανισμός 225.558 22,2%
Δήμος, Κοινότητα Δημ. Επιχείρηση 123.774 12,2%
Δημ. Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας 69.570 6,8%
Κρατική τράπεζα 30.396 3,0%
Επιχ. ελεγχόμενη από Δημόσιο 40.735 4,0%
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 1.018.000 100,0%

Αναφορικά με την απασχόληση ανά τομέα δραστηριότητας δημοσίου, παρατηρείται ότι ο τομέας Δημόσιας Διοίκησης – Άμυνας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, καθώς σε αυτόν απασχολούνται τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα (38,4%), ενώ ακολουθούν η Εκπαίδευση (23,3%), και η Υγεία και Κοινωνική μέριμνα (15%).

2009: τίποτα.

2010, σ. 210: «Η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της οικονομίας όπου εργάζονται περίπου 1.005.000 άτομα, απασχόληση που αναλογεί στο 22,2% του συνόλου των απασχολούμενων και στο 34,4% του συνόλου των μισθωτών. Επιπρόσθετα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα απασχολείται το 11% του συνολικού αριθμού των μερικώς απασχολούμενων και το 28% των προσωρινά απασχολούμενων (30.410 και 99.670 άτομα αντίστοιχα)».

2011: τίποτα.

Advertisements