Willem van Oranje

Ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης ἑπτὰ χρόνια πρὶν προσηλυτισθεῖ στὸ Ἰσλάμ.

2008-10-01: Τουλάχιστον τρεῖς τουρκικὲς ἐφημερίδες (Zaman, Bugün, Yeni Şafak) δημοσιεύουν τὴ συνταρακτικὴ εἴδηση ποὺ ἔφερνε ἀπ’ τὴ Χάγη τὸ τουρκικό πρακτορεῖο εἰδήσεων Cihan («Ὀ Κόσμος»): ὁ θεμελιωτὴς τοῦ ὁλλανδικοῦ κράτους Γουλιέλμος ὁ Σιωπηλὸς (Willem de Zwijger, 1533-1584), γνωστός καὶ ὡς Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης (Willem van Oranje), τὰ τελευταῖα χρόνια τὴς ζωῆς του εἶχε ἀσπασθεῖ τὸ Ἰσλάμ!

Μητέρα ὅλων τῶν πηγῶν ἦταν ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τοῦ ὁλλανδικοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ De Speld μὲ τίτλο «Willem van Oranje was bekeerde moslim»:

Ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης ἦταν προσήλυτος μουσουλμᾶνος
Διδακτορικὴ διατριβὴ ρίχνει νέο φῶς στὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους

Τοῦ Steven van der Jagt
Πέμπτη, 2008-09-25, 11:39

Ὁ Πατέρας τοῦ Ἐθνους μας τὰ τελευταῖα δύο χρόνια τῆς ζωῆς του ἦταν ἐνεργὸς μουσουλμᾶνος. Αὐτὸ τουλάχιστον ἰσχυρίζεται ὁ ἱστορικὸς Tjalling Wenselaar τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Leiden. Γιὰ τὸν ὑποψήφιο διδάκτορα, ποὺ τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια ἐπιδόθηκε σὲ ἐντατικὲς ἀρχειακὲς μελέτες, τὸ συμπέρασμα εἶναι ἀναπόφευκτο. «Γιουσοὺφ Ἰμπραὴμ, πρίγκηπας τῆς Ὀράγγης καὶ κόμης τοῦ Νάσαου, ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ γράφεται στὰ βιβλία ἱστορίας».

Al Hoceima

Ἄποψη τῆς πόλεως Al Hoceima

Ὁ Wenselaar διαβλέπει «στρατηγικὲς σκοπιμότητες στὴν ἀλλαξοπιστία». Ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης εἶχε, λίγο πρὶν τὴν μετάβασή του στὸ Ἰσλάμ, συμμαχήσει μὲ τὸν Χαλίφη Abdul Abu Uzrim καὶ συνέσφιγγε τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῶν Κάτω Χωρῶν καὶ τῆς πόλης Al Hoceima τοῦ σημερινοῦ Μαρόκου.

«Οἱ ἐπαρχίες τῶν Κάτω Χωρῶν εἶχαν ἕναν κοινὸν ἐχθρό μὲ τοὺς Μαυριτανούς: τὴν Ἱσπανία», λέει ὁ ὑποψήφιος διδάκτορας. «Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι οἱ Ἱσπανοὶ εἶχαν προσφάτως ἐκδιώξει τοὺς μουσουλμάνους ἀπὸ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο. Ὁ μουσουλμανικὸς κόσμος τῆς Βορείου Ἀφρικῆς διψοῦσε γιὰ ἐκδίκηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χαλίφης Abu Uzrim ὑποσχέθηκε στὸν Γουλιέλμο τὸν Σιωπηλὸ στρατιωτικὴ ὑποστήριξη. Γι’ ἀντάλλαγμα ἐκεῖνος ὄφειλε νὰ προσηλυτιστεῖ στὸ Ἰσλὰμ καὶ νὰ προχωρήσει στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Κάτω Χωρῶν». Σύμφωνα μὲ τὸν μελετητὴ ὁ Γουλιέλμος δίστασε μερικοὺς μῆνες, ἀλλὰ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1582 «ἔδωσε τὸν ὅρκο ὁμολογίας τοῦ μουσουλμάνου».

Ὁ Wenselaar ἐξέτασε γιὰ τὴ διατριβή του πολλὲς πηγές, ἀπὸ ἔγγραφα τοῦ ἀπόρρητου τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχείου μέχρι βορειοαφρικανικὲς περγαμηνές. Ἐκεῖ βρῆκε λεπτομερεῖς περιγραφὲς τῶν διαφόρων συναντήσεων μὲ τὸν χαλίφη. «Πρόκεται γιὰ ἕνα γεγονὸς τῆς Ὁλλανδικῆς ἱστορίας ποὺ ἔχει ἀποσιωπηθεῖ. Μετὰ τὸν θάνατό του ὁ Οἶκος τῆς Ὀράγγης προσπάθησε μὲ κάθε μέσο ν’ ἀπαλείψει ἀπ’ τὴν ἱστορία τὰ ἴχνη τοῦ θρησκευτικοῦ παρελθόντος τοῦ Πατέρα τοῦ Έθνους» λέει ὁ μελετητής.

Het Wilhelmus

«Het Wilhelmus», ἴσως ὁ παλαιότερος ἐθνικὸς ὕμνος στὸν κόσμο.

Μέρος τῆς ἀνωτέρω προσπάθειας ὑπῆρξε καὶ ἡ υἱοθέτηση τοῦ ἄσματος «Het Wilhelmus» ὡς ἐθνικοῦ ὕμνου τῶν Κάτω Χωρῶν. «Ὁ Γουλιέλμος παριστάνεται ὡς πιστὸς χριστιανός. Πρόκειται φυσικὰ γιὰ μεταθανάτια προπαγάνδα, ἕνα λαμπρὸ παράδειγμα παραχάραξης τῆς ἰστορίας». Ὁ Wenselaar ἀπαιτεῖ τὴ διόρθωση τῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας. «Ὁ Γουλιέλμος πέθανε ὡς Γιουσοὺφ Ἰμπραὴμ τῆς Ὀράγγης καὶ τοῦ Νάσαου. Ὅ,τι γίνεται δὲν ξεγίνεται».

Oude Kerk, Delft

Τὸ κεκλιμένο καμπαναριὸ τῆς Oude Kerk.

Τί πραγματικὰ ἔγινε ἀντιληπτὸ στὶς Κάτω Χῶρες ἀπ’ τὴν ἀλλαξοπιστία τοῦ Γουλιέλμου τῆς Ὀράγγης «μόνο νὰ τὸ εἰκάσουμε μποροῦμε» σύμφωνα μὲ τὸν ὑποψήφιο διδάκτορα τοῦ Leiden. «Ὑπάρχουν ἀμυδρὲς ἐνδείξεις ὅτι ἡ Παλαιὰ Ἐκκλησία τοῦ Delft λειτούργησε γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ὡς τέμενος. Ὁ διάσημος ποιητὴς τοῦ 16ου αἰῶνα Jan van Schamelwyck κάνει λόγο στὰ ἡμερολόγιά του γιὰ «ἀπαισίους γόους περὶ τὴν αὐγήν, ἐκ τοῦ κωδωνοστασίου προερχομένους».

Balthasar Gérard

Ἡ δολοφονία τοῦ Γουλιέλμου

Ἐξαιτίας τοῦ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος ποὺ μεσολάβησε μεταξὺ τοῦ προσηλυτισμοῦ του καὶ τῆς δολοφονίας του ἀπό τὸν Balthasar Gérard, ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης δὲν κατάφερε νὰ ἐξισλαμίσει τὶς Κάτω Χῶρες. «Μὲ τὸν θάνατο τοῦ Γουλιέλμου ἔσβησε καὶ ἡ ἱσλαμικὴ πίστη στὴν Αὑλὴ τῆς Ὀράγγης. Ὁ γιὸς καὶ διάδοχός του δὲν εἶχε σὲ ὑπόληψη τὴν καινούργια πίστη τοῦ πατέρα του. Σύμφωνα μὲ γραπτὲς αὑλικὲς μαρτυρίες αὐτὸ ἀποδίδεται στὴν ἀγάπη του “οἴνού τε καὶ χοιρείου κρέατος”».

Hans Jansen

Ὁ ἰσλαμολόγος Hans Jansen

Afshin Ellian

Ὁ νομικὸς Afshin Ellian

Στὶς 2 Ὀκτωβρίου ὁ Wenselaar πρόκειται νὰ ὑποστηρίξει τὴ διδακτορική του διατριβὴ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden. Ἀναμένεται κοσμοσυρροή. Ὁ ἰσλαμολόγος Hans Jansen καὶ ὁ νομικὸς Afshin Ellian ἔχουν προαναγγείλει ὅτι θὰ ὑποβάλουν κρίσιμες ἐρωτήσεις.

Ἡ Zaman εἶναι ἡ σημαντικότερη καὶ ἐγκυρότερη ἀπό τὶς ἀνωτέρω τουρκικὲς ἐφημερίδες. Ἰδοὺ τὸ ἄρθρο της «Hollanda’nın kurucusu Willem van Oranje Müslüman olarak ölmüş»:

Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὁλλανδίας Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης κατὰ τὰ φαινόμενα πέθανε μουσουλμᾶνος

Τοῦ Basri Doğan
Τετάρτη, 2008-10-01, Χάγη

Ἀποκάλυψη: ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὁλλανδίας καὶ πατέρας τοῦ Ὁλλανδικοῦ ἔθνους Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης, δύο χρόνια πρὶν τὸ θάνατό του εἶχε μεταστραφεῖ στὸ Ἰσλὰμ καὶ ἐπὶ δύο χρόνια ἔζησε ὼς «Γιουσοὺφ Ἰμπραὴμ τῆς Ὀράγγης καὶ τοῦ Νάσαου». Ὁ Ὁλλανδὸς ἱστορικὸς Tjalling Wenselaar κάνει γνωστὸ στὴ διδακτορική του διατριβὴ ποὺ ἑτοίμασε γιὰ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden ὅτι ὁ Γουλιέλμος συναντήθηκε κάποιες φορὲς μὲ τὸν Χαλίφη τῶν μουσουλμάνων τῆς Βορείου Ἀφρικῆς Abdül Ebu Uzrim, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων καὶ ἀλλαξοπίστησε.

Ἔχοντας ἐρευνήσει σέ φάσμα ἐκτεινόμενο ἀπ’ τὰ Ἐθνικὰ Ἀρχεῖα τῶν Κάτω Χωρῶν μέχρι καὶ βορειοαφρικανικὰ ἔγγραφα, ὁ Wenselaar σημειώνει ὅτι μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Γουλιέλμου τῆς Ὀράγγης τὸ γεγονὸς τοῦ προσηλυτισμοῦ του ἐξοβελίστηκε ἐκουσίως ἀπ’ τὴν ὁλλανδικὴ ἱστορία καὶ κρατήθηκε μυστικό.

Ὁ Veyis Güngör, διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν μὲ ἕδρα τὴν Ὁλλανδία «Τουρκικὴ Στέγη» (Turks Huis, Türkevi), εἶπε στὸ πρακτορεῖο εἰδὴσεων Cihan: «Αὐτὴ ἡ εἴδηση εἶναι μιὰ ἔκπληξη τόσο γιὰ ἐμᾶς ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ὁλλανδία». Ὁ Güngör εἶπε πὼς ὁ Wenselaar γνωστοποίησε ὅτι ἐρεύνησε σὲ βάθος ἐπὶ τετραετία τὰ ἀρχεῖα, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ θεωρούμενου ὡς Πατέρα τῶν Ὁλλανδῶν Γουλιέλμου ἦταν «Γιουσοὺφ Ἰμπραὴμ τῆς Ὀράγγης καὶ τοῦ Νάσαου» καὶ ὅτι αὑτὴ ἡ ἀλήθεια θὰ πρέπει νὰ γραφτεῖ στὰ ὁλλανδικὰ βιβλία ἱστορίας.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ Wenselaar, ὁ ὁποῖος ἀποδίδει τὴ μεταστροφὴ στὸ Ἰσλὰμ τοῦ Γουλιέλμου τῆς Ὀράγγης στὴ συνεργασία ποὺ εἶχε ἀρχίσει μὲ τὸν τοτινὸ χαλίφη Abdül Abu Uzrim, οἱ Κάτω Χῶρες καὶ οἱ Μαυριτανοὶ εἶχαν ἕναν κοινὸν ἐχθρό: «τοὺς Ἱσπανούς». Τότε περίπου οἱ μουσουλμᾶνοι εἶχαν ἐκδιωχθεῖ ἀπ’ τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο ἀπ’ τοὺς Ἱσπανοὺς κι ὅσο γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, μ’ ἕνα ὄνειρο ζοῦσαν: «νὰ ἐκδικηθοῦν τοὺς Ἱσπανούς». Τότε ὁ Χαλίφης Abu Uzrim παρέσχε στὸν Γουλιέλμο τῆς Ὀράγγης στρατιωτικὴ ὑποστήριξη. Ὁ Γουλιέλμος ποὺ ἔγινε μουσουλμᾶνος σὲ ἀνταπόδοση αὐτῆς τὴς ἁβρῆς χειρονομίας τοῦ Χαλίφη, τὴν ἄνοιξη του 1582 δήλωσε τὴ μεταστροφή του στὸ Ἰσλὰμ δίνοντας τὴν “belydende eede des muzelmans”, δηλαδὴ ὁμολογώντας τὸ σύμβολο τῆς μουσουλμανικῆς πίστης. Ὁ ἰστορικὸς Wenselaar τοῦ ὁποίου ἡ ἔρευνα ἐκτείνεται σ’ εὑρὺ φάσμα, ἀπ’ τὰ Ἐθνικὰ Ἀρχεῖα μέχρι καὶ βορειοαφρικανικὰ ἔγγραφα, ἀνέφερε ὅτι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Γουλιέλμος ἦταν μουσουλμᾶνος ἀφαιρέθηκε ἀπ’ τὴν ὁλλανδικὴ ἱστορία καὶ ὅτι μέρος αὑτῆς τῆς ἐκστρατείας ὑπῆρξε καὶ ὁ Ὁλλανδικὸς Ἐθνικὸς Ὕμνος «het Wilhelmus», στὸν ὁποῖο γιὰ λόγους προπαγάνδας ὁ Γουλιέλμος ἐμφανίζεται ὡς χριστιανὸς, παραχαράσσοντας ἔτσι τὴν ἱστορία. Ὁ Ὁλλανδὸς ἱστορικὸς σημειώνει, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἀνάγκη νὰ διορθωθεῖ αὑτὸ τὸ λάθος πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα στὰ βιβλία ἱστορίας, ὅτι αὐτὴ ἡ στροφὴ τοῦ Γουλιέλμου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν προσχώρησή του στὸ Ἰσλὰμ ἔλαβε τὸ ὄνομα «Γιουσοὺφ Ἰμπραὴμ τῆς Ὀράγγης καὶ τοῦ Νάσαου», ὀφείλει νὰ γίνει γνωστή.

Ὁ ἐρευνητὴς κάνει ἕνα βῆμα παραπέρα, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἠ Oude Kerk (Παλαιὰ Ἐκκλησία) τοῦ Delft γιὰ ἕνα διάστημα χρησιμοποιήθηκε ὼς τζαμὶ καὶ πὼς τὴν πληροφορία αὐτὴ τὴ συνάντησε στὰ ἡμερολόγια τοῦ διάσημου ποιητῆ τοῦ 16ου αἰῶνα Jan van Schamelwyck. Ὁ Wenselaar θὰ ὑποστηρίξει αὔριο τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden.

Τὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο τῆς Bugün προσθέτει μιὰ νέα πληροφορία:

Τὸν 16ο αἰῶνα ὁ ἐθνικὸς ἥρωας τῆς Ὁλλανδίας Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης, καθὼς καμιὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα δὲν τὸν βοηθοῦσε νὰ σώσει τὴν πατρίδα του ἀπ’ τοὺς ἐχθρούς της Ἱσπανούς, στράφηκε στοῦς μουσουλμάνους. Κι οἱ μουσουλμᾶνοι τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, ὄντας ἐχθροὶ τῶν Ἱσπανῶν ἀπάντησαν ἀμέσως θετικὰ στὴν πρόταση.

Μὲ τὸ ποὺ διάβασα τὴν εἴδηση στὴ Zaman, ἔψαξα καὶ βρῆκα τὴν ὁλλανδικὴ πηγὴ κι ἔστειλα ἕνα μήνυμα σ’ ἕναν Ὁλλανδὸ γνωστό μου. Ἡ ἀπάντησή του ἔφτασε τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ διάβαζα στὸ disclaimer τοῦ ὁλλανδικοῦ περιοδικοῦ τὴ φράση «De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard», τουτέστιν «τὰ ἄρθρα αὐτοῦ τοῦ ἱστότοπου εἶναι παρωδιακοῦ καὶ σατιρικοῦ χαρακτῆρα»! Ὁ γνωστός μου ἀπαντοῦσε κι αὐτὸς ὅτι τὸ De Speld («Ἡ Καρφίτσα») εἶναι σατιρικὸ περιοδικό.

Πῶς συνέβη αὑτὴ ἡ γκάφα ὁλκῆς; Φαίνεται πὼς δὲν εἶναι λίγοι οἱ Ὁλλανδοὶ μουσουλμᾶνοι ποὺ δὲν χαμπαριάζουν ἀπὸ ὁλλανδικὸ χιοῦμορ. Ἔτσι τὸ ἄρθρο ἀναπαράχθηκε σὲ ἱστότοπους Ὁλλανδῶν μαροκινῆς καὶ τουρκικὴς καταγωγῆς. Κάποτε τὸ ἔμαθε φαίνεται καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ Turks Huis Veyis Güngör, τὸν ὁποῖο δὲν εἶναι καὶ δύσκολο νὰ ἐντοπίσετε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Τουρκικῆς Στέγης (εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐμφανίζεται περίπου σὲ κάθε φωτογραφία μὲ τουλάχιστον δύο ἄτομα), κι ἐνημέρωσε τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἱδήσεων Cihan, τοῦ ὁποίου ὁ δημοσιογράφος (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν δικό μας Ἄρη Πορτοσάλτε) δὲν μπῆκε στὸν κόπο νὰ διασταυρώσει τὴν εἴδηση. Διότι ἀκόμα κι ἂν τοῦ λείπει τὸ χιοῦμορ, ψάχνοντας λίγο θὰ ἔβρισκε ὅτι ὁ χαλίφης Abdul Abu Uzrim καὶ ὁ ποιητὴς Jan van Schamelwyck εἶναι πρόσωπα φανταστικά, ὅπως βεβαίως καὶ ὁ Ὁλλανδὸς ἱστορικὸς καὶ ὑποψήφιος διδάκτωρ Tjalling Wenselaar. Ἢ θὰ πρόσεχε, ἔστω, ὅτι ἡ πηγὴ εἶναι ἕνα σατιρικὸ περιοδικό.

Ἔτσι ἡ εἴδηση δημοσιεὺθηκε στὴν Zaman («Χρόνος»), στὴν Yeni Şafak («Καινούργια Αυγή», ὅπου ὑπάρχει ἀκόμα), στὴν Bugün («Σήμερα») καὶ ἀναπαράχθηκε σὲ πολλοὺς ἀκόμα ἱστότοπους.

Τὴν ἴδια ὥρα στὴν Ὁλλανδία οὶ δημοσιογράφοι τὴς ἐφημερίδας Algemeen Dagblad ἔκαναν τὴ δική τους ἔρευνα: «’Moslim-verleden’ Willem van Oranje blijkt ‘hit’»:

Ἀνάρπαστο γίνεται τὸ «μουσουλμανικὸ παρελθὸν» τοῦ Γουλιέλμου τῆς Ὀράγγης

Τετάρτη, 2008-10-01, 14:44

[…]

Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, ὁ Wenselaar πρόκεται αὔριο νὰ ὑποστηρίξει τὴ διατριβή του στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden. Ἐκεῖ κανεὶς δὲ φαίνεται νὰ τὸν ἔχει ἀκουστά. «Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὸ αὐριανὸ πρόγραμμα» λέει ἡ γραμματεία τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορίας.

Judith Pollmann

Judith Pollmann

«Ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ» ὑποστηρίζει ὴ καθηγήτρια Ἐθνικῆς Ἱστορίας τοῦ Leiden Judith Polman (sic). Οὔτ’ ἐκείνη ἔχει ἀκουστὰ τὸν ὑποψήφιο διδάκτορα.

Nicolette Mout

Nicolette Mout

«Ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὸ Ἰσλάμ», ἐπιβεβαιώνει ἡ συνάδελφός της Nicolette Mout. Εἶναι καθηγήτρια Γενικῆς Ἱστορίας καὶ θεωρεῖται εἰδικὸς στὸν Γουλιέλμο τῆς Ὀράγγης. «Ἡ ἄποψη τοῦ Γουλιέλμου γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ἦταν μᾶλλον ἡ ἴδια μὲ κάθε ἄλλου χριστιανοῦ τοῦ 16ου αἰῶνα: ψευδοθρησκεία (ὅπως καὶ ὁ Ἰουδαϊσμός), διότι μόνη ἠ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἀληθινή».

[…]

Ὅποιος ἀκολουθήσει τὰ ἴχνη τοῦ ρεπορτάζ, καταλήγει στὸν ἱστότοπο τῆς «Καρφίτσας», διαδικτυακῆς ἐφημερίδας ἐκ πρώτης ὄψεως. «Δικό μας ὄντως εἶναι τὸ ρεπορτάζ» ἐπιβεβαιώνει ὁ Jochem van den Berg.

Σύμφωνα μὲ ὅτι μᾶς λέει, ὁ ἱστορικὸς τοῦ Leiden κι ἡ διατριβή του δὲν ὑπάρχουν. «Θέλαμε ν’ ἀνοίξουμε τὴ συζήτηση γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁλλανδικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Γράψαμε τὸ ρεπορτὰζ ἐν εἴδει σατιρικοῦ στοχασμοῦ».

«Δὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι τὸ ρεπορτὰζ θὰ ἐξαπλωνόταν σὰν πυρκαγιὰ στὸ Διαδίκτυο», μᾶς λέει κοιτώντας ἱκανοποιημένος. Τὰ τηλέφωνά μας ἔχουν πάρει φωτιά».

«Τουρκικοὶ καὶ μαροκινοὶ ἱστότοποι ἀναδημοσίευσαν τὸ ρεπορτάζ καὶ μὰς πλησίασαν μουσουλμανικοὶ ραδιοσταθμοὶ καὶ ἄλλες ὀργανώσεις τῶν ἰσλαμικῶν κύκλων. Οἱ ἀντιδράσεις τους εἶναι πάντως ἤπιες».

Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν κι ἀπὸ ἐγχώριους κύκλους. «Ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ [ἀκροδεξιὸ λαϊκιστικὸ] Κόμμα τῆς Ἐλευθερίας (Partij voor de Vrijheid, PVV), ἀπ’ τοῦ μακαρίτη [ἀκροδεξιοῦ] Pim Fortuyn [ποὺ δολοφονήθηκε ἀπὸ ἰσλαμιστὲς τὸ 2002] καὶ τῆς Hirsi Ali».

Τὸ ρεπορτὰζ ἔθιξε μιὰν εὐαίσθητη χορδή, ὑποστηρίζει. «Ἐπίσης ἀποδεικνύει ὅτι ἡ σάτιρα καὶ τὸ Ἱσλὰμ ταιριάζουν ἀρκετὰ καλά».

Εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθεια ποὺ ἔγινε νὰ μὴν πατήσουν τοὺς μουσουλμάνους στὸν κάλο καὶ προσβληθοῦν κι ἔχουμε φετφάδες στὸ Ἰράν, διαδηλώσεις ἐξαγριωμένων στὴ Νιγηρία καὶ δολοφονίες δημοσιογράφων στὴ Δανία.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ εἴδηση ἐξαφανίστηκε ἀπ’ τὸν ἱστότοπο τῆς Zaman (τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἂν δὲν ἀπατῶμαι). Δύο μέρες ἀργότερα ἡ Zaman διέψευσε τὴν εἴδηση: ‘Hollanda’nın kurucusu Müslüman ölmüş’ haberine özürlü yalanlama

Καθυστερημένη διάψευση τῆς εἴδησης ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὁλλανδίας ἦταν μουσουλμᾶνος

Παρασκευή, 2008-10-03
Χάγη

Τὶς τρεῖς τελευταῖες ἡμέρες κυκλοφορεῖ στοὺς ἱστότοπους καὶ στὶς ἐφημερίδες διάφορων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἡ εἴδηση ὅτι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ὁλλανδίας Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης ὑπῆρξε μουσουλμᾶνος. Οἰ εἰδήσεις αὐτὲς κινητοποίησαν τοὺς Ὁλλανδοὺς ἱστορικοὺς καὶ ὀργανώσεις πολιτῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν ἱστότοπο De Speld, στὶς 2 Ὀκτωβρίου, στὴν παρουσίαση διδακτορικῆς διατριβῆς στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden θὰ ὑποστηριζόταν ὅτι ὁ Γουλιέλμος τῆς Ὀράγγης εἶχε γίνει μουσουλμᾶνος.

Ἐνῶ πολλὲς ὀργανώσεις, μὲ πρῶτον τὸν Τὺπο, παρακολουθοῦν τὸ γεγονὸς, ὁ Jochem van den Berg, ἰδιοκτήτης τοῦ ἱστότοπου De Speld, δήλωσε στὴν Algemeen Dagblad, τὴν τρίτη μεγαλύτερη ὁλλανδικὴ ἐφημερίδα, ὅτι ἡ εἴδηση δὲν εὐσταθεῖ.

Ὁ Berg ἀναγνωρίζει πὼς μ’ αὑτὸ τὸ ρεπορτὰζ ἔθιξαν ἕνα πολὺ εὐαίσθητο ζήτημα στὴν Ὁλλανδία κι ἐπέστησε τὴν προσοχὴ στὴν πολὺ γρήγορη διάδοση τῆς εἴδησης. Ὁ Berg, ἐξηγώντας ὅτι μὲ τὸ περὶ οὖ ὁ λόγος ρεπορτὰζ ἔφεραν στὸ προσκήνιο τὶς συζητήσεις γύρω ἀπ’ τὸ θέμα τῆς ὁλλανδικῆς ἐθνικῆς ταυτότητας κι ἔθεσαν σὲ κίνηση τὰ σατιρικὰ ἀντανακλαστικά, δήλωσε ὅτι τὰ ὀνόματα ποὺ ἀναφέρονται στό ρεπορτὰζ εἶναι φανταστικὰ καὶ τόνισε ὅτι δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ μαντέψουν τὴν ἀπήχηση ποὺ θὰ εἶχε.

Ὁ Berg ζήτησε συγνώμη ποὺ ἄθελά του παραπλάνησε τὴν κοινὴ γνώμη σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, μὲ δήλωσή του τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Leiden, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἀναμείχθηκε στὴν εἴδηση, γνωστοποίησε ὅτι δὲν ἔχει σχέση οὔτε μὲ τὸ ἄτομο τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται στὴν εἴδηση οὔτε μὲ τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος διδακτορικὴ διατριβὴ.

Φανερὴ ἡ προσπάθεια τῆς Zaman νὰ ρίξει τὴν εὐθύνη στοὺς Ὁλλανδούς, παρουσιάζοντας τὸν Berg νὰ ζητᾶ καὶ συγνώμη ποὺ παραπλάνησε τὴν κοινὴ γνώμη!

Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρον ὅτι ἐνῶ στὸ ἀρχικὸ ρεπορτὰζ τῆς «Καρφίτσας» ὁ χαλίφης ὑποσχόταν ἁπλῶς βοήθεια σὲ ἀντάλλαγμα τοῦ προσηλυτισμοῦ τοῦ Γουλιέλμου, στὴ Zaman ἡ ἀλλαξοπιστία ἐμφανίστηκε ὡς ἀνταπόδοση τῆς ἁβρῆς χειρονομίας τοῦ χαλίφη νὰ παράσχει βοήθεια στοὺς Ὁλλανδούς. Στὴν Bugün, μάλιστα, οἱ Ὁλλανδοὶ στρέφονταν ἀπελπισμένοι στοὺς μουσουλμάνους καθὼς κανένα χριστιανικὸ ἔθνος δὲν δεχόταν νὰ τοὺς βοηθήσει…

Advertisements